Permisos, llicències, vacances i situacions d'incapacitat

Direcció General de Personal Docent: Permisos, llicències, autoritzacions, comunicacions i excedències

Direcció General de Personal Docent: Baixes per incapacitat temporal i control d'assistència dels professors

Històric

REGLAMENTS I INSTRUCCIONS DE FUNCIONAMENT DE CENTRES DE RÈGIM GENERAL

REGLAMENTS I INSTRUCCIONS DE FUNCIONAMENT DE CENTRES DE RÈGIM ESPECIAL

Inici