Avís legal

La informació que s'ofereix en aquestes pàgines està subjecta a una clàusula d'exoneració de responsabilitat i a un avís de copyright.

Clàusula d'exoneració de responsabilitat

El Govern de les Illes Balears és el propietari del lloc web http://www.caib.es, amb tots els seus subdominis i àlies, i s'encarrega de gestionar-lo. Amb aquestes pàgines, el Govern pretén fomentar l'accés dels ciutadans a la informació relativa a les iniciatives, els serveis i les polítiques del Govern en general, les seves conselleries i altres organismes públics. El nostre objectiu consisteix a vetllar per l'actualitat i l'exactitud d'aquesta informació, i per tant intentarem corregir els errors que se'ns indiquin.

No obstant això, el Govern de les Illes Balears no assumeix cap responsabilitat en relació amb el material inclòs en aquestes pàgines. Aquest material:

Únicament els texts publicats a les edicions impreses del Butlletí Oficial de les Illes Balears o d'altres butlletins oficials tenen caràcter autèntic i validesa oficial. Les disposicions legislatives i la resta de documents i informacions continguts en aquest lloc tenen únicament caràcter informatiu.

Pretenem reduir al mínim les interrupcions del servei i els problemes ocasionats per errors de tipus tècnic. Tot i això, algunes dades o informacions contingudes en les nostres pàgines poden haver estat creades o estructurades en arxius o formats no exempts d'errors, per la qual cosa no podem garantir que el nostre servei no quedi interromput o afectat d'alguna manera per aquest tipus de problemes. El Govern de les Illes Balears no assumeix cap responsabilitat respecte de les interrupcions o deficiències del servei ni dels problemes que puguin sorgir de la consulta d'aquestes pàgines o d'aquelles altres externes o que siguin reenviades.

Aquesta clàusula d'exoneració de responsabilitat no té per objecte limitar la responsabilitat del Govern de les Illes Balears de forma contrària al que disposen les normatives aplicables, ni excloure la seva responsabilitat en els casos en què, en virtut de les normatives indicades, no es pugui excloure.

Avís de Copyright

© Govern de les Illes Balears

Reproducció autoritzada sempre que s'esmenti la font, llevat que s'indiqui el contrari.

En els casos en què sigui necessària una autorització prèvia per a la reproducció o l'ús de dades textuals o multimèdia (sons, imatges, programes, etc.), aquesta autorització cancel·larà l'autorització general esmentada abans i mencionarà les possibles restriccions d'ús.